Change-beliefs-with-nlp2
تکنیک تغییر باور با nlp
7 مرداد 1400
باور های منفی ترمز های موفقیت
باورهای منفی ترمز های موفقیت
9 مرداد 1400
test

تست باور فراوانی

شـما بـا انجـام دادن تست باور فراوانی شروع می کنید به شناسایی دقیق باورهایی نسبت به فراوانی باورهایی  که قدرتمند کننده هستند و یا باورهایی که کمبود کننده هستند . اگر میخواهید باورهایتان را تغییر دهید، ابتدا باید بتوانید باورهای واقعی خود را شناسایی کنید!!

هـدف از انجـام ایـن تسـت، آشـکار سـازی باورهایـی اسـت کـه در ناخـودآگاه شـما وجـود دارد. ایـن باورها بسـیار مخفـی اسـت و شـما براحتـی نمیتوانیـد آنهـا را تشـخیص دهیـد. باورهـای مـا آنقـدر مخفـی هسـتند کـه گاهـی بـه ایـن راحتـی نمیتـوان آنهـا را شناسـایی نمـود. بـه همیـن دلیـل مـا ایـن جمـات را بسـیار موشـکافانه و زیرکانـه طراحـی کردهایـم تـا شـما بتوانیـد بـا اسـتفاده از ایـن تسـت بـه لایه هـای پنهـان ذهنتـان نفـوذ نمـوده، از وجـود ایـن باورهـا آگاه شـده و بـا ایـن آگاهـی بـه شـناختی عمیـق در مـورد خـود دسـت یابیـد. ایـن شـناخت مهمترین گامـی اسـت کـه میتوانیـد بفهمید آیا باورهای فراوانی در شما وجود دارد یا خیر .

روش انجام تست باور فراوانی

انجام تست باور فراوانی

لطفا برگه ای برداریم و امتیاز خود را نسبت به هر سوالی که پاسخ می دهید روی آن برگه بنویسید و سپس بعد از پاسخ دادن به تمام سوالات به قسمت پاسخ نامه بروید و در آنجا پاسخ درست سوالاتی که پرسیده شده بود را خواهید دید و متوجه خواهید شد باورهای شما با باورهای فراوانی چقدر نزدیک بود یا فاصله داشته است.

سوالاتی که در این پرسشنامه از شما پرسیده می شود اگر هر کدام را قبول دارید به آن نمره ۱۰ و هر کدام را قبول ندارید به آن نمره ۰ بدهید .این تسـت را در سـه حالـت احساسـی متفاوت انجــام دهید.

  1.  زمانی  که بسیار خوشحال هستید.
  2.  زمانی که در حالت احساسی نرمال و عادی هستید .
  3.  زمانیکـه اتفاقـی شـما را ناراحـت کـرده و یـا از موضوعـی عصبانی یـا ناامید شـدهاید (در مــورد وضعیــت مالیتــان)

از سوالاتی که پرسیده می شود اگر آن را قبول دارید به آن نمره ۱۰ و اگر قبول ندارید به آن نمره صفر دهید و اگر مثلا مقدار قبول داشتن موضوعی برای تان بیشتراس می توانید از نمره های ۷ و۸ و ۹ استفاده کنید و اگر قبول داشتن تان نسبت به موضوعی کم است می توانید از نمره های ۳ و ۲ و ۱  استفاده کنید . همین الان یک برگه کاغذ بردارید و به هر سوالی که می خوانید پاسخ مناسب بدهید و بعد از پاسخ دادن به تمام سوالات به پایین صفحه و قسمت پاسخنامه بروید و جواب های صحیح را مشاهده کنید.

سوالات تست باور فراوانی

سوالات تست باور فراوانی

۱ – به نظر من علم بهتر از ثروت است .

۲ – من برای خوشبخت زندگی کردن، باید بسیار ثروتمند باشم .

۳ – به نظر من انسانیت و معرفت مهم تر از ثروت است .

۴ – به دست آوردن پول، آسانترین کار دنیاست .

۵ – بـه نظـر مـن، فرصتهایـی کـه میتوانـم بـا آن ثروتمند شـوم هر روز کمتر میشـود و یا تمام شـده اسـت .

۶ – واقعـا نمی دانـم دقیقـا چـه میخواهم، خیلی بی هـدف زندگی میکنـم و در روزمرگی غـرق شـده ام .

۷ – من برای اینکه جسم سالمی داشته باشم باید پولدار باشم .

۸ – احساس ِ شایستگی ِ داشتن ِ ثروت زیاد را ندارم .

۹ – پول، خیلی مهم است شاید مهمترین موضوع در زندگی است .

۱۰ – پـول، مـن را از فقر و شکسـت و همه گناهان ناشـی از فقر و تنگدسـتی نجـات میدهـد .

۱۱ – خیلی از افراد پولدار از طریق رسیدن ارث به آنها پولدار شده اند .

۱۲ – مردها شانس بیشتری برای ثروتمند شدن نسبت به زنها دارند .

پاسخ نامه سوالات و دیدن نتایج تست باور فراوانی

پاسخ نامه سوالات و دیدن نتایج تست باور فراوانی

ممکن است جواب هایی که اینجا می بینید با باورهای شما کلا در تضاد باشد ولی واقعیت این است که اگر شما خواهان ایجاد باورهای فراوانی در خود هستید و الان وضعیت مالی خوبی ندارید باید این باورها را در خود پرورش دهید. و در پذیرفتن این جواب ها مقاومت نکنید چرا که این باورهای اشتباه دقیقا همان باورهایی است که باعث ضربه خوردن و محدود نگه داشته شدن خیلی از انسان ها شده است.

جواب سوال ۱ : جواب درست نمره ۰ است .

چون نمیشود گفت که علم بهتر از ثروت است ، حتی نمی شود گفت که ثروت بهتر از علم است هیچ یک از اینها به تنهایی فایده ندارد ثروتی که علم نداشته باشی و نتونی ازش به درستی استفاده کنی به درد نمی خورد و علمی بدون ثروت باشد هم فایده ای ندارند ، اصلا نباید اینها را با هم مقایسه کرد مثل این است که بگوییم دست بهتر است یا پا ، زمین بهتر است یا هوا ، آب بهتر است یا غذا ، هر کدام به جای خودشان به یکدیگر کمک می کنند و مکمل همدیگر هستند.

جواب سوال ۲ : جواب درست نمره ۱۰ است .

معلوم است که برای خوشبخت زندگی کردن باید ثروتمند بود .اصلا بدون ثروت خوشبختی که مد نظر یک انسان است حاصل نمی شود و قطعا برای استفاده از تمام جنبه های زندگی باید ثروت فراوانی داشت.

جواب سوال ۳ : جواب درست نمره ۰  است .

همانگونه که می بینید بیشتر آدمهایی که ثروت ندارند سعی می کنند کارهای غیر انسانی انجام دهند تا به ثروت برسند ولی انسانی که ثروت داشته باشد دست به این کارهای نا شایست نمی زند

جواب سوال ۴ : جواب درست نمره ۱۰ است .

بله به دست آوردن پول آسان ترین کار دنیاست ،اگر می خواهید ثروتمند شوید، باید این باور را درخودتان پرورش دهید که به دست آوردن پول راحت ترین کار دنیاست و مدام افرادی را برای خودتان الگو قرار دهید که به راحتی پول در می آوردند

جواب سوال ۵ : جواب درست نمره ۰  است .

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم ، هر روز و هر لحظه در حال گسترش است بنابر این فرصت ها یی که می شود با آن ثروتمند شد روز به روز بیشتر و بیشتر می شود ، در این جهان فرصت ها و نعمت ها هر روز بیشتر می شود ، تا چند سال قبل شاید خنده دار بود اگر به کسی می گفتی می شود از طریق اینترنت ماهیانه چند ده میلیون تومان درآمد داشت ، الان شغل های جدید و پولساز خیلی زیادی به واسطه اینترنت متولد شده است ما افرادی را می بینیم که در سنین جوانی مثلا ۲۰ سالگی برنامه نویس و هستند و این برنامه های موبایلی و نرم افزارها را می سازند و درآمد ماهیانه شان به اندازه ۱۰ کارمند است. بنابر این به جای این باور اشتباه باید روی مهارت ها کار کرد.

answer-sheet

جواب سوال ۶ : جواب درست نمره ۰ است .

ما باید برای رسیدن به یک زندگی ایده آل و عالی دقیقا بدانیم که از زندگی مان چه می خواهیم و تصمیم داریم زندگی مان به کدام سمت برود و یک زندگی هدفمند داشته باشیم ، زندگی هدفمند باعث می شود که ما در تما مراحل زندگی مان از مسیر دور نشویم و تا مشکلی برایمان به وجود می آید بی خیال هدفمان و مسیر موفقیت مان نشویم.

جواب سوال ۷ :  جواب درست نمره ۱۰ است .

مشخص است که برای اینکه ما انسان ها بتوانیم جسم و بدن سالم تری داشته باشیم باید ثروتمند تر و پولدار تر باشیم ، وقتی ما ثروتمند باشیم به باشگاه های ورزش عالی می رویم و هر روز به شنا می رویم و بهترین و عالی ترین غذا ها که خواص خیلی زیادی برای بدن ما دارند را استفاده می کنیم ، بنابراین هر چقدر ثروتمند تر باشیم سلامتی بیشتری خواهیم داشت ، و هر چقدر فقیر تر باشیم با بیماری های بیشتری سرو کله خواهیم زد و رهایی از آن بیماری ها برای ما دشوار تر خواهد بود.

جواب سوال ۸ : جواب درست نمره ۰ است .

یکی از باورهای اشتباهی که خیلی از انسان ها دارند این است که من لیاقت داشتن ثروت زیاد را ندارم ، حتما شما هم دیده اید افرادی را که می گویند خدایا اگر چیزی می خواهی به من بدهی اول جنبه اش را بده ، این یک باور اشتباه است که من لیاقت این را ندارم و لیاقت من کمتر از این هاست ، ما باید همواره این باور درست را درخودمان پرورش دهیم که من لایق بهترین ها هستم . من لایق بهترین خانه و بهترین ماشین و بهترین خانواده و بهترین زندگی هستم . مراقبت باشید این باور محدود کننده شما را عقب نگه ندارد.

جواب سوال ۹ : جواب درست نمره ۱۰ است .

بله واقعیت این است که پول مهم ترین چیز زندگی ماست ، پول نمادی از قدرت و رحمت خداوند است ، با پول می توان آینده را تغییر داد ، با پول می توان از زمان حال بهترین استفاده را برد ، وبا پول می توان گذشته را فراموش کرد ، این قدرت پول است ، با پول می توان به انسانها هدیه داد و آنها را خوشحال کرد ، با پول می شود شغل ایجاد کرد و انسانهای زیادی را مشغول کار کرد و با پول می شود یک زندگی سیاه و سفید را به یک زندگی رنگی تبدیل کرد.

جواب سوال ۱۰ : جواب درست نمره ۱۰ است .

بله واقعیت همین است که پول قدرت این را دارد که انسان ها را از فقرو تنگدستی و شکست و گناهان ناشی از آن نجات دهد. وقتی انسانی پول دار است دیگر دزدی نمی کند ، وقتی انسانی ثروت مند است دیگر رشوه نمی گیرد ، وقتی انسانی ثروت من است دیگر رباخواری نمی کند ، وقتی انسانی ثروت مند است دیگر مواد فروشی و خلافکاری و بزهکاری نمی کند و پول می تواند انسان را از تمام مشکلات و گناهان ناشی از فقر نجات دهد.

جواب سوال ۱۱ : جواب درست نمره ۰ است .

اگر شما فقط نگاه تان به افرادی باشد که از طریق ارث پولدار و ثروتمند شده اند و خودتان ارثی نداشته باشید هرگز ثروتمند نخواهید شد ، بنابر این اگر باور دارید که تمام افراد ثروتمند از راه ارث ثروتمند شده اند و شما همچین ارثی یا پدر و پدر بزرگ پولداری ندارید ، باید این باور را تغییر دهید و جای آن را با این باور پر کنید که تمام افراد ثروتمند از صفر شروع کرده اند و ثروتمند شده اند ، شاید در نزدیکی تان افرادی وجود دارند که با ارث ثروتمند شده اند ، اما من به شما انسانهایی را نشان می دهم تغریبا ۹۹ % ثروتمندان جهان همه از خانواده های ضعیف و رده پایینی بوده اند ، افرادی مثل استیو جابز، بیل گیتس، ایلان ماسک و . . .

جواب سوال ۱۲ : جواب درست نمره ۰ است .

واقعیت این است که موقعیت های ثروت آفرین برای تمام انسان ها وجود دارد چه زنها و چه مردها وقتی شما می خواهید ثروتمند شوید و باورهای درست را در خودتان ایجاد می کنید دیگر فرقی نمی کند که زن باشید یا مرد ، ما امروزه تعداد خیلی زیادی از خوانندگان ثروتمند داریم که همه زن هستند ، تعداد زیادی از بازیگران زن داریم که دستمزدشان به مراتب از بازیگران مرد بالاتر است ، قسمت عمده ای از فعالان اینترنتی را زنان تشکیل می دهند و حتی تولیدی های بسیاری داریم که همه توسط زنان اداره می شوند . بنابراین این باور اشتباه را از ذهن تان بیرون کنید که مثلا موقعیت ثروتمند شدن برای مرد ها بیشتر است یا برای زن ها بیشتر است ، هر انسانی که واقعا بخواهد ثروتمند شود و باورهای ثروت ساز را در خودش ایجاد کند و تلاش کند و به نتیجه ایمان داشته باشد می تواند ثروتمند شود و اصلا مهم نیست که زن باشد یا مرد باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود